ரூமஸ்ஸலா மலையுச்சியில் ஒரு மர்மக் கோபுரம்

காலியில் உள்ள ரூமஸ்ஸலா மலையின் (மருத்துவ மலை) உயரமான ஓரிடத்திலே காம்பீரமாக எழுந்து நிற்கும் கருநிறமான ஒரு கோபுரத்தைக் காணச் சென்றோம். …

இலங்கையில் நடப்பட்ட முதலாவது ஈரப்பலா மரம் எது

இலங்கை மண்ணில் நடப்பட்ட முதலாவது ஈரப்பலா மரம் எங்கேயுள்ளது. என்று கேட்டால் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். நீங்கள் கீழே படத்தில்…