හෙට සිට දුම්රිය ගමන්වාර 42ක් නවතී

හෙට (12) සිට නැවත දැනුම්දෙනතුරු දුමිරිය ගමන්වාර 42ක් දිනකට අවලංගු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දුම්රිය ධාවනය සඳහා ප්‍රමාණවත් කාර්යමණ්ඩලය නොමැතිවීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඒ අනුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන්වාර 20ක්, පුත්තලම් මාර්ගයේ ගමන්වාර 04ක්, කැළණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන්වාර 02ක් ශා මුහුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන්වාර 16ක් මෙලෙස අවලංගු කර තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *