සිනොපෙක් ඉන්ධන මිල ඉහළට

අද (01) සවස 6.00 න් පසුව ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල වැඩිකිරීමට සිනොපෙක් සමාගම තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව රුපියල් සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 61 කින් වැඩි කර තිබේ ඒ අනුව රුපියල් 356 ක් ව පැවති සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 417 ක් ලෙස ඉහළ දමා තිබේ.

ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල වැඩිවී නැති අතර එය පැවති මිල වන රුපියල් 358 ක මට්ටමේ පවතී.

ඔක්ටේන් 95පෙට්ට්‍රල් ලීටරයක පැවති මිල රුපියල් 414 ක් වන අතර එහි නව මිල රුපියල් 420 ක් ලෙස රුපියල් 6 කින් ඉහළ දමා ඇත.

ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක පැවති මිල රුපියල් 338 ක් වන අතර එහි නව මිල රුපියල් 348 ක් ලෙස රුපියල් 10 කින් ද වැඩිවී තිබේ.

Leave a Reply