සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල අතුරින් දකුණු පළාත අඛණ්ඩව 8 වන වරටත් පළමු තැනට

2021 පැවති අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵලවලට අනුව දකුණු පළාතේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පෙනි සිටි සිසු දරු දැරියන්ගෙන් සියයට 78.15% ක් අ.පො.ස උසස්පෙළ විෂය ධාරාවන් හැදැරිම සදහා සුදුසුකම් ලබා ගනිමින් අඛණ්ඩව 08 වන වරටත් දකුණු පළාත පළමු ස්ථානයට පත්ව් ඇති බව දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය  පවසයි.

ඒ අනුව විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් අතරින් ඉහළ ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කරමින් සිසුන් සියයට 78.15% ක ප්‍රතිශතයක් උසස් පෙළ විභාගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇත. එය අඛණ්ඩව වසර 8ක වාර්තාවකි.

දකුණු පළාතේ අධ්‍යාපන කලාප 11න් අධ්‍යාපන කලාප 10 ක්ම අධ්යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත් වීමේ ජාතික මට්ටමේ ප්‍රතිශතය 74.52% සංඛ්‍යාවක් අභිබවා ගොස් ඇතැයි එම කාර්යාලය පවසයි.

ඒ අනුව බස්නාහිර පළාත සියයට 76.08 ලෙසද, ජාතික මට්ටමේ ප්‍රතිශතය 74.52 ක් ද, සබරගමුව පලාත සියයට 74.50 ක් ලෙසද වාර්තා වී ඇත

Leave a Reply