ශ්‍රී ලංකාව ගැන IMF විශේෂ ප්‍රකාශයක්

ණය දෙන රටවල් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ගණුදෙනුව පළමු සමාලෝචනය අවසන් කිරීමට උපකාරී වනු ඇති බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සඳහන් කරයි.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ලබන මාසයේ සිදු කරන පළමු සමාලෝචනය අවසන් කිරීම සඳහා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට ණය දෙන රටවල් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති ප්‍රතිපත්තිමය ගිවිසුම ඉවහල් වනු ඇත.

චීනයේ අපනයන ආනයන බැංකුව සමඟ ඇමෙරිකා ඩොලර් බිලියන 4.2 ක ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඇති කරගත් ගිවිසුමෙන් මානසයකට පමණ පසුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මෙම එකඟතාවට පැමිණ තිබේ.

මෙම සමාලෝචනය අවසන් කිරීමෙන් පසු ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 334 ක පමණ අරමුදල් එනම් මූල්‍ය අරමුදලේ දෙවනි වාරිකය ලැබෙනු ඇත.

පසුගිය වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත වාර්තාගත ලෙස පහත වැටීමෙන් පසු දශක 07 ක් තුළ දැඩි මූල්‍යමය අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නේය.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ මුදල් ලැබීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් සහ ලෝක බැංකුවෙන් තවදුරටත් මුදල් ලබාගත හැකිවේ.

Leave a Reply