ශ්‍රී ලංකාවට ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 700ක්

ජූනි 28 වැනිදා පැවැත්වෙන මීළඟ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේදී ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 700ක අයවැය සහ සුබසාධන ආධාර අනුමත කිරීමට ඉඩ ඇති බවට රොයිටර් පුවත් සේවය වාර්තා කළේය.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මාර්තු මාසයේදී ඩොලර් බිලියන 3කට ආසන්න ණය සහනයක් හිමි වූ අතර, ලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ අනෙකුත් බහුපාර්ශ්වික ආයතනවලින් ඩොලර් බිලියන 4ක් දක්වා අමතර අරමුදල් ලැබෙනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂා කරන බව එම වාර්තා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

Leave a Reply