විදුහල්පති තරග විභාගය පිළිබඳ විශේෂ නිවේදනයක්

විදුහල්පති තරග විභාගය පිළිබඳ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමට 2019.02.10 වන දින පැවති සීමිත තරග විභාගය සමත් අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවීමට තීරණය කළ බව එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

ඒ අනුව එම අයදුම්කරුවන්ගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මැයි මස 22 වනදා සිට ජූනි 01 වනදා දක්වා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු  www.moe.gov.lk වෙත පිවිසීමෙන් ලබාගත හැකිය.

Leave a Reply