විදුලි ගාස්තු සියයට 20 කින් වහාම අඩු කරන්න

විදුලි ගාස්තුව සියයට 20කින් පහළ දැමිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 2023 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කළ විදුලි ඉල්ලුම පිළිබඳ දත්ත සත්‍ය ඉල්ලුමට වඩා අධි තක්සේරුගත ඇස්තමේන්තුවක් බවට ඔවුන් මේ වනවිට පිළිගෙන ඇති බව එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ජනක රත්නායක මහතා පවසයි.

ඒ අනුව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මෙම වසරේ විදුලි ඉල්ලුම අධි තක්සේරු කර පසුගිය පෙබරවාරි මස සියයට 66 කින් විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමූ බවත් එම අවස්ථාවේදී මහජන උපයෝගිතා කොමිසම යෝජනා කළ පරිදි සියයට 35 කින් පමණක් විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමුවේ නම් ජනතාවට මෙතරම් පීඩනයක් ඇති නොවන බව ද සභාපතිවරයා පවසයි

Leave a Reply