රාජකාරී වෙලාව තුළ රාජ්‍ය සේවකයින්ට පෞද්ගලික ගමන් බිමන් තහනම්

රාජ්‍ය සේවකයින් රාජකාරී කටයුතු සිදුකරන වෙලාවන් පිළිබඳව සඳහන් කරමින් රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය විසින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත්කර තිබේ

කාර්යාලගතව සේවය කරන රජයේ සේවකයන් උදෑසන 8.30 සිට සවස 4.15 දක්වා කාර්යාලවල රැඳි සිටිමින් සිය රාජකාරි කටයුතු කිරීම අනිවාර්ය බව එහි සදහන්ය.

එම චක්‍රලේඛනයේ දැක්වෙන්නේ පස්වරු 3.00 දක්වා රජයේ කාර්යාල මුදල් ගනුදෙනු සඳහා විවෘතව තැබිය යුතු බවයි.

එමෙන්ම මහජනතාවගෙන් දිනපතා ලැබෙන පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගනිමින් සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල විමසීම් කවුළු, මුදල් භාර ගැනීමේ කවුළු, අයැදුම්පත් භාර ගැනීමේ කවුළු අඛණ්ඩව වීවෘතව තැබිය යුතු වන අතර රාජ්‍ය සේවකයින් රාජකාරී කාලය තුළදී වෙනත් පෞද්ගලික කටයුතු සඳහා පිටව යාම නොකළ යුතු බවත් එහි සඳහන්.

මහජන දිනය ලෙස සැළකෙන සඳුදා දිනයේ සියලුම නිලධාරීන් ආයතනයේ රැඳී සිටීම අනිවාර්ය අතර රාජකාරි කාලය තුළදී සිය කාර්යාල හැඳුනුම්පත පැලඳ සිටීම හා නිල ඇඳුම් දීමනා ලබන සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන් නිල ඇඳුමින් සැරසී සිටීම අනිවාර්ය බවයි එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙන්නේ

Leave a Reply