මෙරට වැඩිම ආහාර අනාරක්ෂිතභාවය දකුණු පළාතේ : WFP

ශ්‍රි ලංකාවේ වැඩිම ආහාර අනාරක්ෂිත භාවයක් බලපා ඇත්තේ දකුණු පළාතට බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර වැඩසටහන (WFP) ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර ආරක්ෂිතතා අධීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් මෙරට ජනගහනයෙන් සියයට 52 ක් තමන් ලබා ගන්නා ආහාර ප්‍රමාණය අඩු කර ඇති බව එම සංවිධානය පවසයි.

මිලියන 22 ක ජනගහනයක් වෙසෙන මෙරට සියයට 76 ක පිරිසක් ආහාර අනාරක්ෂිතභාවය නිසා විකල්පයන්ට යොමුවී ඇති බව ලෝක ආහාර වැඩසටහන පෙන්වා දෙයි.

තවදුරටත් ජනගහනයෙන් සියයට 73 ක් මිලෙන් අඩු මෙන්ම පෝෂණයෙන් ද අඩු ආහාර විකල්ප සඳහා යොමුව ඇති බව සිය නවතම වාර්තාව එලිදක්වමින් ලෝක ආහාර වැඩසටහන සඳහන් කළේය.

ජනගහනයෙන් සියයට 40 ක් ආහාර වේල් අඩු කිරීමට ද පෙළඹී ඇති බව ද එම වාර්තාවේ සඳහන් අතර ආහාර අනාරක්ෂිතතාව, වැඩි වශයෙන් බලපා ඇත්තේ දකුණු පළාතට වන අතර, එහි ජනගහනයෙන් සියයට 48 ක් ආහාර අනාරක්ෂිතභාවයෙන් පෙලෙමින් සිටින බව එහි වැඩිදුරටත් සදහන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *