මෙරට මී හරක් අඩුවෙලා විගණන වාර්තාවක් කියයි

මෙරට සිටි මී ගවයන් සංඛ්‍යාව ඉකුත් වසර 45ක (1978 සිට 2023) කාලය තුළ තුන්ලක්ෂ තිස්අටදහස් දෙසීයකින් (338,200) අඩු වී ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය මඟින් නිකුත් කොට ඇති වාර්තාවක සඳහන් වේ.

1978 වර්ෂයේ මෙරට මී ගවයන් 8,14,200ක් සිටි අතර 2023 වර්ෂය වන විට මීගවයන් සංඛ්‍යාව 4,76,000 දක්වා අඩු වී ඇති බව විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

කෙසේ වුවද මෙම කාලය තුළදී එළ ගවයන් සංඛ්‍යාවේ වැඩි වීමක් දක්නට ඇති අතර 78 වර්ෂයේදී එළ ගවයන් 1,541,300 සිට ඇති අතර 2023 වර්ෂය වනවිට එළ ගවයන් සංඛ්‍යාව 1,612,714 ක් දක්වා වැඩි වී ඇත.

මී ගවයන් සංඛ්‍යාව අඩු වුවද 78 වර්ෂයට සාපේක්ෂව කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි වී තිබේ.

1970 වර්ෂයේ අග භාගය තුළදී මීගවයන් වැඩි වශයෙන් සීසෑම සඳහා යොදාගෙන තිබූ අතර මේ වනවිට සී සෑම සඳහා මීගවයන් යොදා ගැනීම විශාල වශයෙන් අඩු වී ඇත. එම නිසා 1978 වර්ෂයට සාපේක්ෂව මී ගවයන් සංඛ්‍යාව අඩු වී ඇත.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ සතුන්ගේ ගහනය වැඩි කිරීමට වඩා තම දෙපාර්තමේන්තුවේ අරමුණ කිරි නිෂ්පාදනය වැඩිකිරීම බවයි.

Leave a Reply