පාසල් සිසුන්ගේ පොත් බෑගයේ බර අඩු කිරිමට පියවර

පාසැල් පොත් බෑගයේ බර වැඩි වීම නිසා පාසල් සිසුන්ගේ කොඳු ඇට පෙළේ ආබාධ වැනි විවිධ ශාරීරික අපහසුතා ඇති විය හැකි බව සෞඛ්‍ය අංශ විසින් පෙන්වා දී ඇත.

ඒ අනුව සිසුන්ගේ පොත් බෑගයේ බර අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු වී ඇති අතර එහි එක් පියවරක් වශයෙන් තෝරාගත් පෙළ පොත් කාණ්ඩ වශයෙන් මුද්‍රණය කිරීමට මේ වන විට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.

තව ද සිසුන්ගේ පොත් බෑගයේ බර අඩු කිරීම සඳහා විකල්පයක් ලෙස සිසුන් සඳහා සකස් කර ඇති “ වැඩ පොත” හැරුණු විට අනෙකුත් පෙළ පොත් පාසලට ගෙන ඒම අවම කිරීමට විදුහල්පතිගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ ගත යුතු පියවර දන්වමින් අධ්‍යාපන ලේකම් වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය විසින් උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කර ඇත

ඒ අනුව

  • සිසුන් වෙත ලබා දී ඇති පෙළ පොත් ආරක්ෂිත ලෙස පන්ති කාමරයේ තබා යාමට අවස්ථාව ලබා දීම සඳග විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම.
  • සිසුන් කණ්ඩායම් වශයෙන් බෙදා එක් විෂයයක් සඳහා කණ්ඩායමකට එක් පෙළ පොතක් වන සේ පාසලට පෙළ පොත් රැගෙන ඒමට උපදෙස් ලබා දීම මඟින් එක් සිසුවකු පාසලට රැගෙන එන පොත් සංඛ්‍යා අවම කිරීම. මේ තුළින් සිසුන්ගේ කණ්ඩායමක් ලෙස කටයුතු කිරීමේ හැකියාව, නායකත්වය වැනි මෘදු කුසලතා හා සමාජ චිත්ත වේගීය කුසලතා ආදිය වර්ධනය කළ හැකි ය. එබැවින් හැකි සෑම අවස්ථාවක දී ම පෙළ පොත් භාවිත කිරීමේ දී කණ්ඩායම් වශයෙන් භාවිත කිරීමට දිරිමත් කළ යුතු අතර ඒ සම්බන්ධව ගුරුවරුන් ද දැනුම්වත් කළ යුතුය.
  • සෑම විෂයකට ම අදාළ පෙළ පොත් අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියේ ඇතුළත් කර ඇති බැවින් හැකි සෑම අවස්ථාවක ම පෙළ පොත්වල මෘදු පිටපත් භාවිත කිරීමට කටයුතු කිරීම.
  • අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සෑම වසරක ම නව පෙළ පොත් පාසල් වෙත ලබා දෙන බැවින් පාසැල සතු ව නැවත භාවිත කළ හැකි මට්ටමේ ඉතිරි පෙළපොත් සංචිතයක් පන්ති කාමරවල පවත්වා ගනිමින් පාසලේ දී සිසුන්ගේ භාවිතයට ලබා දීම.
  • සමහර විෂයය සඳහා අභ්‍යාස පොත් කිහිපයක් භාවිත කිරීමට ගුරුවරුන් විසින් උපදෙස් ලබා දෙන අවස්ථා නිරීක්ෂණය වී ඇත.වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් හා පොත් බෑගයේ බර අඩු කිරීම පිළිබඳ ව සලකා බලා එවැනි ක්‍රියාමාර්ග වලින් වැළකී දෙමාපියන්ට ද ආර්ථික වශයෙන් සහනයක් වන පරිදි අවම පොත් සංඛ්‍යාවක් භාවිත කරන ලෙස හැකි සෑම විටම සිසුන්ට උපදෙස් ලබා දීම.

මීට අමතර ව පාසල් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන උපදෙස් සංග්‍රය මඟින් නිවැරැදි ව පාසල් බෑගයක් තෝරා ගැනීම හා භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබාදී ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳ ව ද සිසුන් දැනුම්වත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව ද වැඩිදුරටත් එම නිවේදනයේ සදහන්ය.

Leave a Reply