නිරුවත් ඡායාරූප සහ වීඩියෝ දර්ශන ප්‍රචාරය කරන ලද අයට නව නීතියක්

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නිරුවත් ඡායාරූප සහ වීඩියෝ දර්ශන ප්‍රචාරය කරන ලද තැනැත්තන්ට දැඩි දඬුවම් පැනවිය හැකි වන පරිදි නව නීති සකස් කර තිබේ.

ප්‍රේම සබඳතා පවත්වන අතරතුරදී ලබා ගන්නා පුද්ගලික සහ නිරුවත් ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශන, එම සබඳතා නතරවීමෙන් අනතුරුව හිරිහැර කිරීමේ අදහසින්, වෙනත් තැනැත්තන්ට බැලීමට හැකි වන පරිදි සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කිරීම වැළැක්වීමේ අරමුණින් අදාළ නව නීති සකස් කර තිබෙන බව වාර්තාවේ.

ඒ අනුව ඊට අදාළ නීති ඇතුළත් පනත් කෙටුම්පතට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

මහජන ආරක්ෂක ඇමැති ටිරාන් අලස් විසින් එය ඉදිරිපත් කොට ඇති අතර එවැනි වරදකට පළමු වරට හසුවන තැනැත්තකුට වසර පහක් නොඉක්මවන සිර දඬුවමක් හෝ රුපියල් ලක්ෂ පහක් නොඉක්මවන දඩයකට යටත් කළ හැකි බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

එවැනි වරදකට දෙවැනි වරට හෝ නැවත නැවත හසුවන යම් තැනැත්තකුට අදාළ දඬුවම් හෝ දඩ මුදල් දෙගුණයක් කරනු ලැබීමට හෝ දඬුවම් සහ දඩ මුදල යන දෙකම හෝ එය දෙගුණයක් කිරීමටද හැකියාව පවතිනවා.

Leave a Reply