නසීර් අහමඩ් පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියට අලි සහීර් මවුලාන පාර්ලිමේන්තුවට

පසුගියදා අධිකරණය ලබා දුන් නියෝගයක් මත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නසීර් අහමඩ් මහතාගේ මන්ත්‍රී ධූරය අහිමි විමෙන් පසු පුරප්පාඩු වූ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයට අලි සහීර් මවුලානා පත් කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 64(2) වැනි උපවගන්තියෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරී ඇති බලතල ක්‍රියාත්මක කරමින් මෙම පත්වීම සිදුකර ඇති බව සඳහන් වේ.

අහමඩ් සෙයිනුලාබ්දින් නසීර්ගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසිවීම හේතුකොට ගෙන ඇති වූ පුරප්පාඩුව පිරවීම පිණිස අංක 12 – මඩකලපුව මැතිවරණ කොට්ඨාසය සඳහා නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයා ලෙස අලි සහීර් මවුලානා මෙලෙස පත්වීම ලබා ඇත

Leave a Reply