නවක විදුහල්පතිවරු 452 දෙනෙකු දකුණු පළාතට

දකුණු පළාතේ විදුහල්පති ධුර පුරප්පාඩු පවතින පාසල් සදහා නවක විදුහල්පතිවරු 452 දෙනෙකු ඉදිරියේ එම පාසල් සදහා ස්ථානගත කිරිමට කටයුතු කරණ බව දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලි ගමගේ මහතා පවසයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් තුන්වන ශ්‍රේණියේ විදුහල්පති තනතුර සදහා බදවාගනු ලැබු විදුහල්පතිවරු 452 නෙකු දකුණු පළාතේ පාසල් සදහා ස්ථානගත කිරිමට දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වෙත යොමුකොට ඇති බවද ආණ්ඩුකාරවරයා පවසයි.

දකුණු පළාතේ විදුහල්පතිධුර පුරප්පාඩු පවතින පාසල් සදහා විදුහල්පති හෝ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරු වශයෙන් එම විදුහල්පතිවරුන් ස්ථානගත කිරිමට කටයුතු කරන බවද ආණ්ඩුකාරවරයා සදහන් කළේය.

නවක විදුහල්පතිවරුන් බදවා ගැනිමත් සමග දකුණු පළාතේ පාසල් වල පැවති විදුහල්පතිධුර පුරප්පාඩු විමේ ගැටළුවට විසදුම් ලැබි ඇති බවද විලි ගමගේ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

මෙම නවක විදුහල්පතිවරුන් සදහා පත්විම් ලිපි ලබාදිම ලබන මස 04 වැනි දින පැවැත්විමට නියමිතව තිබේ

Leave a Reply