ජලය පිරිමහන්න ජල සම්පාදන මණ්ඩලයෙන් ජනතාවට උපදෙස් මාලාවක්

පවතින වියළි කාලගුණය හමුවේ ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරමින් ගෘහාශ්‍රිත ජල සංරක්ෂණය කෙරෙහි අවධානය යොමුකළ යුතු බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

සාමාන්‍යයෙන් නිවසක මල්පැලවලට ජලය දැමීමේදී හෝස් පයිප්පය භාවිතයේදී විනාඩි 20කට ජල ලීටර 180 ක් පමණ වැයවන අතර, එයට විසඳුමක් ලෙස එම කාලය තුළ ජලය ලීටර 60ක් පමණක් වැයවන සේ මල් බාල්දියක් භාවිත කළ හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.

එසේම වාහන සේදීමට වතුර බටයක් භාවිත කිරීමෙන් ජලය ලීටර 135ක් පමණ අපතේ යන බවත්, භාජනයකට ජලය ගෙන භාවිත කිරීමේදී වැයවන ජලය ප්‍රමාණය ලීටර 25 ක් දක්වා අඩුකරගත හැකි බවත් ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පෙන්වා දෙයි

මුහුණ සේදීමේදී කරාමය විනාඩි 05 ක් විවෘතව තැබීමෙන් ජලය ලීටර 45 ක් අපතේ යන බව පෙන්වා දෙන ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසන්නේ, කෝප්පයකට හෝ බේසමකට ගෙන භාවිත කිරීම තුළින් ජලය අපතේ නොයන බවයි.

එළවළු සේදීමේදී කරාමය විනාඩි 05 ක් විවෘතව තැබීමෙන් ජලය ලීටර 45ක් අපතේ යන බවත්, භාජනයකට ජලය පුරවා සේදීමේදී වැය වන්නේ, ජලය ලීටර 12ක පමණ ප්‍රමාණයක් පමණක් බවත් ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ජලය පිරවූ ටැංකියකින් දිය නෑමේදී ජලය ලීටර 110 ක් පමණ වැයවන අතර, වතුර මලකින් දිය නෑමේදී වැය වන්නේ ජලය ලීටර 40ක් පමණ ප්‍රමාණයක් පමණක් බව ද ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පෙන්වා දෙයි

Leave a Reply