ගාසා තීරයෙන් පැය 24ක් තුල මිලියන 1.1 ක් ඉවත් කිරිමට ඊශ්‍රායලය නියෝග කරයි

ගාසා තීරයේ උතුරු කොටසේ මිලියන 1.1ක පලස්තීන ජාතිකයන් කෙටි කාලයක් තුළ ඔවුන්ට ගාසා තීරයේ දකුණු කොටසට යෑමට බල කිරීම මගින් මහා මානව ඛේදවාචකයක් නිර්මාණය වනු ඇතැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය බිය පළ කර තිබේ.

ගාසා තීරයේ උතුරු කොටසේ ජීවත් වන සියලු පලස්තීන වැසියන් ඉදිරි පැය 24 ක කාලය තුළ ගාසා තීරයේ දකුණු කොටසට යා යුතු බව ඊශ්‍රායලය රජය නියෝග කර තිබේ.

ගාසා තීරයේ උතුරු කොටසේ පලස්තීනුවන් ඉවත්ල කිරීමට ඊශ්‍රායල රජය තීරණය කර ඇත්තේ ඔවුන් එම කොටසට එල්ල කරන ප්‍රහාර වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇති බැවිනි. 

Leave a Reply