ගාල්ල බන්ධනාගාරයට දුරකථනයක් ඇතුළු දුම්කොළ, ගංජා පාර්සලයක්

ගාල්ල බන්ධනාගාරයේ තාප්පයට ඉහලින් විසිකොට තිබු දුම්කොළ ගංජා හා ජංගම දුරකථනයක් සහිත පාර්සලයක් සේවයේ නිරතව සිටි බන්ධනාගාර නිලධාරියකු විසින්    සොයාගෙන ඇත

කිසියම් අයකු විසින් ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානය දෙස සිට  බන්ධනාගාරයේ තාප්පයට ඉහලින් මෙම පාර්සලය විසිකොට තිබුණි.මෙම පාර්සලයේ දුම්කොළ 20ක්, ජංගම දුරකථනයක් හා ගංජා  තිබි ඇත. 

දුම්කොළ විනාශ කිරිමට කටයුතු කරඇති අතර ජංගම දුරකථනය බන්ධනාගාර මුලස්ථානය වෙත ලබා දි ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *