ගාල්ලේ අඩු ආදායම් ලාභීන්ට ලබාදෙන භූමිතෙල් බෙදිමේ දී අසාධාරණයක්

ගාල්ලේ අඩු අදායම් ලාභීන්ට ලබාදෙන භූමිතෙල් සමහර අය විසින් පෝලිම්වල පිරිස් යොදවා ලබාගන්නා බව පෝලිම්වල සිටින ජනතාව පවසයි.

මීට කලින් ධීවර ප්‍රජාව සදහා ලබාදුන් භූමිතෙල්වලින් පෝලිම්වල සිටි තමන්ටද භූමිතෙල් කොටසක් වෙන්කර ලබාදුන් බවත් පසුව අඩු අදායම් ලාභීන්ට වෙනම බවුසරයක් මගින් භූමිතෙල් ලබාදිම ආරම්භ කල බවත් ඔවුන් පවසයි.

නමුත් එම භූමිතෙල් ලබාගැනීමේදී සමහර පිරිස් සංවිධානාත්මකව පවුල් පිටින් විශාල පිරිසක් පැමිණ පෝලිම්වල සිට භූමිතෙල් ලබාගෙන යන බවත් මේ හේතුවෙන් පෝලිම්වල සිටින බෝහෝ පිරිසකට භූමිතෙල් ලබාගත නොහැකි තත්ත්වය මතුව ඇතැයි ඔවුහු පවසති.

එලෙස ලබාගන්න භූමිතෙල් ඉහල මිලකට වෙනත් පාර්ශ්වයන්ට අලෙවි කරන බවට දැනගන්නට ඇති බවත් ඔවුහු පවසති.

මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරීන් මාර්ගයෙන් සලාක ක්‍රමයකට විධිමත්ව අඩු අදායම් ලාභී නිවෙස්වලට භූමිතෙල් ලබාගත හැකි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන ලෙස ඔවුහු වගකිවයුතු බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

Leave a Reply