කාලයට උචිත ලෙස වෙනස් වු උප්පැන්න සහතිකය

උප්පැන්න සහතිකය සංශෝධන කිහිපයක් සහිතව නිකුත් කිරිමට රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව නව උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කිරීමේදී අදාළ පුද්ගලයා වෙනුවෙන් උපතේදිම ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මීට අමතරව මෙතෙක් කල් සළකා බැලුණු ‘දෙමව්පියන් විවාහකද?’යන කොටස එයින් ඉවත් කර ඇතැයි රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ජාතිය සහ ජාතිකත්වය යන අංශ දෙකම ඇතුළත් කර ඇති බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ජාතික හා ඡාත්‍යන්තර මට්ටමට ගැලපෙන අයුරින් සකස් කර ඇති ජාතික උප්පැන්න සහතිකය සිංහල, දෙමළ යන භාෂාවලින් තමන් කැමති භාෂාවක් සමග ඉංග්‍රීසි භාෂාවද එක්කර නිකුත් කිරිමටත්, එහි ජාතිය යන්නට දෙමව්පියන්ගේ ජාතිකත්වය, ඇතුළත් කර ඇතැයි ද රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *