එළුවන් 70,000ක් අඩු ආදායම්ලාභි පවුල්වලට

මෙරට අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ජීවන තත්ත්වයන් ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගනිමින් වසර පහක් තුළ එළුවන් 70,000ක් බෙදාදීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව එම වැඩසටහන යටතේ දෙමුහුන් ඒළුවන් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් අතර බෙදා දීම අද (09) රන්න වාඩිගල දී ආරම්භ විය.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් වාඩිගල ග්‍රාමය කෘෂිකර්ම ව්‍යවසායකත්ව ගම්මානයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම ද ආරම්භ විය.

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට එළුවන් ලබාදීම යටතේ එක් පවුළකට එළුවන් තුන්දෙනෙක් බැගින් ලබා දෙනු ලැබීය.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකර්ම ව්‍යවසායකත්ව ගම්මාන 07ක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර එක් ගමකින් පවුල් 10ක් බැගින් තෝරාගෙන ඔවුන්ට එළුවන් බෙදා දෙනු ලබයි.

මේ අයුරින් උතුරු නැගෙනහිර ඇතුළු එළු පාලනයට කැමති, පහසුකම් ඇති පවුල් තෝරාගෙන ඔවුන්ට දෙමුහුන් එළුවන් ලබාදීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

අද මෙම එළුවන් ලබා දීම ආරම්භ කරමින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මෙම වසර තුළ එළුවන් 70000ක් ලබා දීමට සැළසුම් කර ඇතැයි සඳහන් කළේය.

මීට සමගාමීව වාඩිගල අවට ග්‍රාමීය වැව් වන හාමු මහත්තයගේ ආර වැව, නෝනාගේ ආර වැව, පන්විල වැව, විචකුලාඅරවැව හා එම වැව් යටතේ කෘෂිකර්ම මාර්ග පද්දතිය සංවර්ධනය කිරීමද අද ආරම්භ විය.

Leave a Reply