උසස්පෙළ සමත් 166,938කට විශ්වවිද්‍යාල වරම්

2022 (2023) උසස්පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටි අයදුම්කරුවන් අතරින් 166,938 දෙනෙකු මෙවර විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මෙලෙස සුදුසුකම් ලැබූ අපේක්ෂකයන් අතර පාසල් අයදුම්කරුවන් 149,487ක් සහ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් 17,451ක් සිටින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් කරමින් පවසයි.

මේ අතර මෙවර පාසල් අයදුම්කරුවන් 59 දෙනෙකුගේ ප්‍රතිඵල අත්හිටුවා ඇති අතර පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් 25 දෙනෙකුගේද ප්‍රතිඵල අත්හිටුවා ඇත.

2022 (2023) උසස්පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටි අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව 263,933කි.

මේ අතර 2022(2023) උසස්පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටි අපේක්ෂකයන්ට පමණක් නැවත 2023 උසස්පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් ඒ සඳහා සැප්තැම්බර් මස 11 සිට සැප්තැම්බර් 16 වනදා දක්වා https://onlineexams.gov.lk/eic හරහා නැවත අයදුම් කිරීම අවස්ථාව ලබාදී ඇත.

මේ අතර ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා https://onlineexams.gov.lk/eic හරහා සැප්තැම්බර් මස 07 වනදා සිට 16 වනදා දක්වා අයදුම් කිරීමට අවස්ථාව හිමිවනු ඇති.

එසේම ප්‍රතිඵල නිකුත් කළ අවස්ථාවේ සිට පැය 24ක් ඇතුළත සියලුම පාසල් සහ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් හට https://onlineexams.gov.lk/eic වෙත පිවිස ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් කර ප්‍රතිඵල සටහනක් භාගත කිරීම සඳහා ද පහසුමක් සලසා ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Leave a Reply