ඉහළ ආකර්ෂණයක් සහිත සුරියකන්ද – රක්වාන පාර සංවර්ධනය කෙරේ

සංචාරක හා කෘෂිකර්ම වශයෙන් ඉහළ ආකර්ෂණයක් සහිත සුරියකන්ද – රක්වාන  මාර්ගය රුපියල් කෝටි 560 කට අධික මුදලක් වැයකරමින් කඩිනමින් සංවර්ධනය කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

රක්වාන සිට දෙනියාය දක්වා මාර්ගයේ සුරියකන්ද සිට රක්වාන දක්වා කොටස ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන ඔපෙක් අරමුදලේ මුල්‍යාධාර යටතේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීමට සියලු කටයුතු සැලසුම් කර ඇති

එම මාර්ග කොටස් තුනක් යටතේ සංවර්ධනය කිරීමට නියමිත බවත් ගාල්ල සිට දෙනියාය දක්වා කොටස සහ රක්වාන සිට මාදම්පේ දක්වා කොටස් මේ වන විටත් මංතීරු දෙකක් සහිතව සංවර්ධනය කර ඇති බවත් මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය පවසයි.

ගාල්ල – දෙනියාය – මාදම්පේ මාර්ගය, මාතර දිස්ත්‍රික්කය හා රක්වාන යා කරමින් මොරවක, දෙනියාය, සුරියකන්ද, රක්වාන යන ප්‍රධාන නගර හරහා දිවෙන මෙම මාර්ගය සිංහරාජ වනන්තර මායිමෙන් තිබීම නිසා තේ කර්මාන්තයේ යෙදෙන ප්‍රදේශ රැසකට ගමනාගමන පහසුකම් සලසන සංචාරක ආකර්ෂණයක් සහිත තියුණු වංගු සහ නැරඹුම් ස්ථාන කිහිපයකින් ද සමන්විත බව ද එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *