ඉන්දියාවෙන් ලංකාවේ සිසුන්ට වැටුපක් සහිත ශිෂ්‍යයත්ව

2023 සහ 2024 වසර සඳහා ඉන්දියානු රජය විසින් පිරිනමනු ලබන ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන සඳහා අයැදුම්පත් කැඳවා තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට 2023 මාර්තු 8 වනදා දක්වා මෙම වැඩසටහන සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි බව කොළඹ පිහිටි ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය පවසයි.

ඉන්දීය රජය ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුන් සඳහා පූර්ණ වැටුප් සහිත ශිෂ්‍යත්ව 150කට වඩා පිරිනැමීමට නියමිතයි. 

නේරු අනුස්මරණ ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය මඟින් උපාධි ශිෂ්‍යත්ව 75 ක්, පශ්චාත් උපාධි ශිෂ්‍යත්ව 10 ක් සහ ආචාර්ය උපාධි ශිෂ්‍යත්ව 5ක් මෙසේ පිරිනැමෙනු ඇත. 

මීට අමතරව මවුලානා අසාද් ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය මඟින් ඉංජිනේරු, විද්‍යාව සහ කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ශිෂ්‍යත්ව 45ක් පිරිනැමේ. 

එමෙන්ම රජීව් ගාන්ධි ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය මඟින් තොරතුරු තාක්ෂණ, ඉංජිනේරු සහ තාක්‍ෂණය පිළිබඳ උපාධි අපේක්ෂක ශිෂ්‍යත්ව 20ක් පිරිනැමීමට නියමිතය. 

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු edu.colombo@mea.gov.in විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ලබා ගත හැකියි.

Leave a Reply