අහුලාගත් ඩිරාම් මිලියනයක් පොලිසියට බාරදුන් ඉන්දියානුවා

තමා නැවති සිටි ගොඩනැගිල්ලේ විදුලි සෝපානයක් තුල තිබු හමුවු ඩිරාම් මිලියනයක ($272,294) මුදලක් ලබා දුන් ඉන්දියානු ජාතිකයෙකුට ඩුබායි පොලිසිය විසින් ගෞරව කර තිබෙන බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

තාරික් මහමුද් කාලිඩ් මහමුද් නැමති තරුණයෙකුට මෙම මුදල් තොගය පසුගිය දා විදුලි සෝපානයක් තුල තිබි හමුවි ඇති අතර අයිතිකරුවෙකු නොමැති නිසා එම මුදල් තොගය ඔහු විසින් ඩුබායි පොලිසියට භාරදී තිබේ

පොලිසිය ඔහුගේ අවංකභාවය ගැන ප්‍රශංසා කළ අතර ප්‍රජාව සහ පොලිසිය අතර සහයෝගීතාවයේ වැදගත්කම අවධාරණය කිරිම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට ඇගයීමේ සහතිකයක් ප්‍රදානය කළේය.

ඔහුගේ අවංකභාවය පිළිබඳව එරට බලධාරීන් විසින් මාධ්‍ය ඇගයිමට ලක් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *