අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 5 ට මරණ දඬුවම

තරුණ ප්‍රජාව සීඝ්‍රයෙන් තිබූ අයිස් මත්ද්‍රව්‍යය (Methamphetamine) තරුණ ප්‍රජාව සීඝ්‍රයෙන් බිලි ගනිමින් තිබූ අයිස් මත්ද්‍රව්‍යය ග්‍රෑම් 5ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් සන්තකයේ තබාගෙන හෝ ජාවාරම් කර වුවහොත් මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ සංශෝධනයන් අනුමත කර කතානායකවරයාට යොමු කර ඇත.

විෂ වර්ග අබිං හා අන්තරායකාර පනත සංශෝධනය කරමින් මෙම අනුමැතිය ලබා දී ඇත. කථානායකවරයාගේ අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු එය නීතියක් බවට පත් වේ.

අයිස් සම්බන්ධ පෙර පුවත් සඳහා

Leave a Reply