අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සදහා අයදුම්පත් භාරගැනේ

මෙවර 2022 (2023) අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සදහා අයදුම්පත් භාරගැනීම දැන් සිදුකෙරේ.

පෙබරවාරි 28 වැනිදා දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ පමණක් අයදුම්පත් යොමු කළයුතු බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා දැනුම් දෙයි.

පාසල් අයදුම්කරුවන් තමා ඉගෙනුම ලබන පාසලේ විදුහල්පතිවරයා මගින්ද පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් අදාළ උපදෙස් අනුව අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

පෙබරවාරි 28 මධ්‍යම රාත්‍රි 12.00න් පසු මාර්ග ගත ප්‍රවේශය වසා තබන බවත් කිසිදු හොතුවක් මත අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දියන දීර්ඝ කිරීමක් සිදු නොකරන බවද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කරයි. එබැවින් අවසන් දිනට ප්‍රථම අයදුම් පත් යොමු කිරීම අනිවාර්යය වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවක් ඇතොත් පහත දුරකථන අංක හෝ විද්‍යුත් තැපෑල මගින් විමසීම් කළ හැකිය

දුරකථන අංක 011 2785922 0112784208 0112784537

ෆැක්ස් අංකක 011 2784422

විද්‍යුත් තැපෑල gceolexamsl@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *